FEDORA
GENERALI
Prize for Opera
Nominees 2019

Public
Nominee
The Haunted Manor/ Straszny Dwór

Poland
Poznań Opera House

€1,205
collected

24

Number of donors

The Haunted Manor/ Straszny Dwór

About the Project

In 2019, Poland is celebrating the 200th anniversary of the birth of Stanisław Moniuszko, a composer particularly important to our country, called the "father of the Polish opera". Our mission and the greatest challenge is to popularize the works of Stanisław Moniuszko among the widest audience in the world. We want to highlight the most up-to-date aspects of his work, make his achievements become permanent part of operas' and philharmonics' repertoire.

W 2019 roku w Polsce świętowana jest 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, szczególnie ważnego dla naszego kraju XIX-wiecznego kompozytora, zwanego „ojcem opery polskiej”. Naszą misją i największym wyzwaniem jest upowszechnianie twórczości Stanisława Moniuszki wśród najszerszego grona odbiorców na świecie. Chcemy wskazać jak najbardziej aktualne aspekty jego twórczości, sprawić, że jego dorobek na stałe zagości w repertuarze oper i filharmonii.


Read more
Our task is to promote Moniuszko's work among the most talented young performers and soloists. That is why we have suggested the opera The Haunted Manor as the one that should be staged by debuting artists. We count on the freshness of ideas, creativity, openness and boldness of interpretation. We believe that such a challenge can be very inspiring for the creators. While for us it is a unique opportunity to promote the output of the composer, for young artits it is a chance to create a performance that can make the contemporary viewer discover and understand Moniuszko. 


Naszym zadaniem jest promowanie twórczości Moniuszki wśród najbardziej utalentowanych młodych realizatorów i solistów. Dlatego wskazaliśmy operę Straszny dwór jako tę, którą zrealizują debiutujący artyści. Liczymy na świeżość pomysłów, kreatywność, otwartość i śmiałość interpretacji. Uważamy, że tak postawione wyzwanie może być bardzo inspirujące dla twórców. Podczas gdy dla nas to wyjątkowa okazja promocji dorobku kompozytora, dla młodych realizatorów to szansa stworzenia spektaklu, który może odkryć i zrozumieć Moniuszkę współczesnemu widzowi.

Why should you support us?

By supporting our project, you will help young producers and soloists to present the interpretation of The Haunted Manor to a wider audience. Our project promotes cooperation, creativity and professionalism.

From cultural institutions like the Poznań Opera House and the organizers of the Stanisław Moniuszko International Festival of Vocal Competition, young artists will receive full support in their work on the performance.
We are deeply convinced that participation in our project will allow the beginner artists and soloists to fully present their talents and skills. On the other hand, it will also enable us to promote the Polish composer Stanisław Moniuszko, whose work – less known to music lovers – may turn out to be a valuable discovery on the musical map of the world.

One of the reasons why we focus on young artists and performers is that we are very interested in their interpretation of Moniuszko's work, which will certainly be fresh, revealing, innovative, unencumbered by historical and local reading out. 

Wspierając nasz projekt, pomożesz młodym realizatorom i solistom zaprezentować szerszej publiczności interpretację Strasznego dworu. Nasz projekt promuje współpracę, kreatywność i profesjonalizm. Od instytucji kultury, jaką jest poznańska opera, oraz organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki młodzi artyści otrzymają pełne wsparcie w pracach nad przedstawieniem. Jesteśmy głęboko przekonani, że udział w naszym projekcie pozwoli początkującym realizatorom i solistom w pełni zaprezentować swój talent i umiejętności. Natomiast nam umożliwi promocję polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki, którego twórczość – mniej znana melomanom – może okazać się cennym odkryciem na muzycznej mapie świata. Stawiamy na młodych realizatorów i wykonawców, między innymi dlatego, że jesteśmy bardzo ciekawi ich interpretacji dzieła Moniuszki, które na pewno będzie świeże, odkrywcze, nowatorskie, nieobciążone historycznym i lokalnym odczytaniem.


100 € – we will spend on preparing Jadwiga's costume;

500 € – we will spend on buying props;

1000 € – we will use to buy materials for make-up and making wigs;

2000 € – we will spend on organizing workshops with the tutor, preparing soloists for the performance of individual parties in The Haunted Manor;

3000 € – we will allocate for theatrical workshops for the local community, which will prepare them to take part in the spectacle as extras, choristers, assistants;

100€ – przeznaczymy na przygotowanie kostiumu Jadwigi;

500€ – przeznaczymy na kupno rekwizytów;

1000€ – przeznaczymy na kupno materiałów do charakteryzacji i wykonania peruk;

2000€ – przeznaczymy na zorganizowanie warsztatów z tutorem, przygotowujących solistów do wykonania poszczególnych partii w operze Straszny dwór;

3000€ – przeznaczymy na zorganizowanie warsztatów teatralnych dla lokalnej społeczności, które przygotują ją do udziału w spektaklu w charakterze statystów, chórzystów, asystentów;

Who are we?

For some it may be surprising, but we still do not know the names of the director and soloists who will prepare The Haunted Manor. The team will be selected during the 11th edition of the European Opera Directing Prize, while soloists during the 10th Stanisław Moniuszko International Vocal Competition. So for now they all remain a mystery. We are fully prepared for such action. What's more, we think that in this way the performance will turn out original, and the unusual meeting with the little-known Polish composer, will be a developing experience for debutants.

Dla niektórych może być to zaskakujące, ale nadal nie znamy nazwisk realizatorów i solistów, którzy przygotują spektakl Straszny dwór. Zespół realizatorów zostanie wyłoniony podczas 11. edycji European Opera Directing Prize, natomiast solistami zostaną uczestnicy 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki. Zatem jak na razie wykonawcy pozostają tajemnicą. Jesteśmy w pełni przygotowani na takie działanie. Co więcej uważamy, że w ten sposób spektakl okaże się oryginalny, a nieoczywiste dla debiutanta zetknięcie z mało znanym polskim kompozytorem będzie rozwijającym doświadczeniem.

Co-producing Partners

Camerata Nuova e.V.

Camerata Nuova e.V.

Germany

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Germany

10.International Stanisław Moniuszko Vocal Competition/10. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

10.International Stanisław Moniuszko Vocal Competition/10. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Poland

Outdated browser

For a better experience,
keep your browser up to date.

Learn more