FEDORA

Digital Prize 2021
Shortlist

459

01 / 11

Solastalgia
Platform member

Poland
Poznań Opera House

Solastalgia

Solastagia is a new operatic entity delivered to the audience as a virtual experience based on new technologies. Its interactive virtual installation and sound environments are tied together with an application, a "navigator" that allows interaction with the audience.

The term ‘solastalgia’ was created by Glenn Albrecht in 2003 as a "homesickness you have when still at home and your home environment is changing in ways you find negative".

Presentation

Imagine an opera… which you could become a part of by means of a computer or phone.
Imagine an opera… which you could either recreate, or help in its creation.
Imagine an opera… which you can experience on your own, but you will always feel that others were there as well.
Imagine an opera… which can immerse you at home, but you could also allow it to take you to places where it sounds best.

SOLASTALGIA: a complex of mental and physical ailments, depression and anxiety disorders, caused by climate change, a sense of helplessness in the face of changes and overwhelming global media narratives. It's a state of longing for your melting home, felt even though we are physically there. It's only a matter of time before we feel a refugee in our own place.

Technological utopias of the late 20th century turned into a dystopia. We experience dissolving of fundamental concepts like human, life, consciousness, nature, culture, art, sensorium, the decay of capitalism, the crisis of democracy, the crisis of faith, including faith in science. Human civilisation is in a state of uncertainty. We immerse ourselves, or dissolve, or perhaps even drown in an ocean of information.

The key inspiration we found in Stanisław Lem’s most original concept – a conscious aqueous animate entity, intelligent ocean – Solaris, or Sola(ri)stalgia....

There is no linear structure in Solastalgia. You can freely plan the course of the opera - independently choosing the order of participation in the designed parts. From each component of a dedicated web application, you can move to another one. Attend it once or visit it multiple times. Your navigator will be "Refugee" - a mobile application that allows you to interact with other parts, co-create the opera, leave your own trace or just witness the process of its creation.

The choice is yours.

-------------------------


Możesz doświadczyć jej sam, ale pamiętaj, że inni też w niej byli. Możesz dać jej się pochłonąć w Twoim domu, albo możesz też pozwolić jej poprowadzić Cię tam, gdzie brzmi najlepiej. To Twój wybór. Jesteś ciekawy dokąd Cię zaprowadzi?

Wyobraź sobie operę… w którą możesz wniknąć, wejść używając swojego komputera lub telefonu. Wyobraź sobie operę… którą możesz odtworzyć, ale możesz też ją współtworzyć.

Wyobraź sobie operę… której możesz doświadczyć sam, ale zawsze będziesz czuł, że inni też w niej byli.

Wyobraź sobie operę… która może pochłonąć Cię w domu, albo możesz też pozwolić jej poprowadzić Cię tam, gdzie brzmi najlepiej.

SOLASTALGIA: zespół dolegliwości psychicznych i fizycznych, zaburzenia depresyjne i lękowe wywołane zmianami klimatycznymi, poczuciem bezradności wobec zachodzących przemian oraz przytłoczeniem globalnymi narracjami medialnymi na ich temat. To stan tęsknoty za domem, odczuwany nawet wtedy, gdy jesteśmy tam fizycznie. To tylko kwestia czasu, zanim poczujemy się uchodźcą u siebie.

Technologiczne utopie końca XX w. zamieniły się dystopie. Doświadczamy "roztapiania" kluczowych i stabilnych dotąd pojęć takich jak: człowiek, życie, świadomość, natura, kultura, sztuka, doświadczamy kryzysu demokracji, kryzysu wiary, w tym wiary w naukę. Ludzka cywilizacja znalazła się w stanie niepewności. Zanurzamy się, rozpuszczamy, a może nawet toniemy w oceanie informacji.

Kluczową inspirację znaleźliśmy w najbardziej oryginalnej koncepcji Stanisława Lema - świadomy wodny byt ożywiony, inteligentny ocean - Solaris, czyli Sola (ri) stalgia ....

W Solastalgii nie ma konstrukcji linearnej. Możesz dowolnie zaplanować przebieg opery – samodzielnie wybierając kolejność uczestnictwa w zaprojektowanych częściach. Z każdego elementu konstrukcyjnego dedykowanej aplikacji webowej możesz przemieścić się do innej. Uczestniczyć w niej jeden raz lub odwiedzić ją wielokrotnie. Twoim nawigatorem będzie „Uchodźca” – aplikacja mobilna umożliwia interakcję z pozostałymi częściami, współtworzenie opery, pozostawienie własnego śladu lub tylko bycie świadkiem procesu jej tworzenia.

Wybór należy do Ciebie!    

Artistic Team

Rafał Zapała

Rafał Zapała

Composer

Michał Krawczak

Michał Krawczak

Librettist

Grzegorz Wierus

Grzegorz Wierus

Conductor

Magda Szpecht

Magda Szpecht

Stage Director

Marike Splint

Marike Splint

Stage Director

Travis Preston

Travis Preston

Stage Director

Partners

HAT CENTER

Poland

PCSS / PSNC

Poland

Hand_with_heart_-_white

Support sustainable innovation in opera and dance

Outdated browser

For a better experience,
keep your browser up to date.

Learn more